EFECTIV Odszkodowania Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla osób fizycznych – poszkodowanych w wypadkach z tytułu szkód osobowych i majątkowych, od podmiotówo dpowiedzialnych za powyższe i zobowiązanych do naprawienia szkód, w tym głównie Towarzystw Ubezpieczeniowych.

1. Reprezentowanie poszkodowanych obejmuje osoby które:

 • zostały poszkodowane nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
 • utraciły najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym zmarły nie był wyłącznie winien i brał udział jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
 • zostały poszkodowane w wypadku w rolnictwie,
 • zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy, za którą odpowiedzialność ponosi pracodawca,
 • zostały poszkodowane w wyniku poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni lub nieprawidłowego stanu chodnika, jezdni lub innego ciągu komunikacyjnego,
 • zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego,
 • w wyniku wypadku utraciły lub zniszczyły mienie – uszkodzone zostały pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC,
 • zostały poszkodowane w innych okolicznościach faktycznych, za które można przypisać winę podmiotom odpowiedzialnym

2. W zakresie szkód osobowych, polegających na uszkodzeniu ciała,spowodowania rozstroju zdrowia, zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych dla poszkodowanych obejmować będzie poniższe rodzaje roszczeń:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę – na podstawie art. 445 k.c.
 • rozumianą jako cierpienie fizyczne ( ból i inne dolegliwości) i cierpienie psychiczne ( ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia,
 • renta dla poszkodowanego – na podstawie art. 444 & 2 k.c. – przysługująca poszkodowanemu w razie:
  – całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej,
  – zwiększenia się jego potrzeb,
  – zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość,
 • pokrycie wszelkich kosztów – na podstawie art. 444 & 1 k.c. – wynikłych w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, obejmujące :
  – koszty leczenia,
  – pobytu w szpitalu,
  – konsultacji medycznych,
  – dodatkowej pomocy pielęgniarskiej,
  – koszty lekarstw,
  – koszty specjalnej diety lub specjalnego odżywiania się,
  – koszty nabycia protez i innych materiałów ortopedycznych, wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, itp.,
  – koszty zabiegów rehabilitacyjnych,
  – koszty zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego,
  – koszty związane z dowozem chorego na leczenie i rehabilitację,
  – koszty związane z dojazdem osób bliskich w celu odwiedzin chorego w szpitalu,
  – koszty specjalistycznej opieki domowej nad poszkodowanym,
  – koszty domowej opieki osób trzecich nad poszkodowanym,
  – koszty przygotowania do innego zawodu ( opłaty za kursy, szkolenia, podręczniki i inne pomoce ),
  – koszty adaptacji mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej,
 • utracone dochody lub korzyści w całości lub w części, które poszkodowany uzyskałby gdyby nie uległ wypadkowi.

3. W zakresie szkód osobowych, w następstwie których poszkodowany w wypadku poniósł śmierć, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych obejmować będzie poniższe rodzaje roszczeń:

 • stosowne odszkodowanie – na podstawie art. 446 & 3 k.c. – należne najbliższym zmarłego, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej,
 • zadośćuczynienie za doznana krzywdę – na podstawie art. 446 & 4 k.c. dla zdarzeń od dnia 03.08.2008r. – należne najbliższym zmarłego,
 • zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w związku z naruszeniem dóbr osobistych – na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c. dla zdarzeń do dnia 03.08.2008r. – należne najbliższym zmarłego,
 • renta alimentacyjna ( obligatoryjna ) – na podstawie art. 446 & 2 k.c. – należna osobom, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny,
 • renta fakultatywna – na podstawie art.. 446 & 2 k.c. – należna osobom, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania,
 • zwrot kosztów leczenie i pogrzebu – na podstawie art. 446 & 1 k.c. – należne osobom, które je poniosły w zakresie:
 • koszty leczenia – uzasadnione pomiędzy czasem związanym z uszkodzeniem ciała a śmiercią danej osoby z tego powodu – obejmujące jak przy zastosowaniu art. 444 k.c.,
 • koszty pogrzebu obejmujące: przewóz zwłok, nabycie trumny lub urny, zakup miejsca na cmentarzu, koszt postawienia nagrobka w granicach kosztów przeciętnych, wydatki na zakup wieńcy, wydatki na poczęstunek biorących w pogrzebie udział osób, utrzymany w rozsądnych granicach, umiarkowany wydatek na zakup odzieży żałobnej, której noszenie podczas uroczystości pogrzebowych jak i po nich jest przyjęte zwyczajowo.

4. W zakresie szkody majątkowej z ubezpieczenia OC, inaczej zwanej rzeczową, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych obejmować będzie roszczenia wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu mechanicznego, a także roszczenia dodatkowe:

 • z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty bagażu, odzieży i innych dóbr materialnych,
 • ubytku wartości handlowej pojazdu,
 • kosztów holowania pojazdu,
 • kosztów parkowania uszkodzonego pojazdu,
 • kosztów wynajmu samochodu zastępczego.

5. W zakresie szkody majątkowej z ubezpieczenia dobrowolnego AUTOCASCO, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych obejmować będzie roszczenia wynikające z:

 • uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
 • działaniami osób trzecich, w tym również włamania,
 • uszkodzenia lub utraty pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:
  – powodzi,
  – zatopienia,
  – uderzenia pioruna,
  – pożaru,
  – wybuchu,
  – opadu atmosferycznego,
  – huraganu,
  – osuwania lub zapadania się ziemi,
  – kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

6. W zakresie szkód majątkowych z ubezpieczenia OC pojazdów istnieje możliwości wykupu ( cesji ) wierzytelności wynikających z tych szkód i ich dochodzenie w dalszym zakresie we własnym imieniu Spółki przed podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody.

Poszkodowany musi pamiętać, iż :

1. należne Mu odszkodowanie może być pomniejszone o stopień przyczynienia się do zaistniałej szkody, wynikający z zachowania lub zaniechania samego poszkodowanego jak np. jazda w stanie
nietrzeźwości lub też jazda z kierowcą będącym w stanie po spożyciu alkoholu,

2. należne Mu odszkodowanie podlega – zgodnie z zasadami prawa cywilnego – ograniczeniu czasowemu i może być wytoczone najwcześniej w momencie , w którym roszczenie poszkodowanego stało się wymagalne zgodnie z art. 819&3 k.c., w wypadku ubezpieczenia OC, roszczenie poszkodowanego do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Zgodnie z art. 819&3 k.c., w wypadku ubezpieczenia OC, roszczenie poszkodowanego do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Możemy wyróżnić generalnie dwa terminy przedawnienia roszczeń:

 • termin trzyletni – w sprawach:

– gdzie sprawca został ukarany mandatem karnym,
– szkód majątkowych OC/AC,

 • termin dwudziestoletni – w sprawach szkód wynikłych z przestępstwa tj. ze zbrodni lub występku:
  – można przyjąć termin dwudziestoletni dla wszelkich zdarzeń noszących znamiona przestępstwa, które miały miejsce po dniu 10 sierpnia 1997r.

Zgłoś wypadek

Działamy na Twoją korzyść, preferujemy jasne i przejrzyste zasady.
Do czasu uzyskania odszkodowania nie zapłacisz ani złotówki.

+48 512 935 904

biuro@efectiv.eu

Napisz do nas