Napisz do nas

EFECTIV Odszkodowania Sp. z o.o. prowadzi działalność polegającą na dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dla osób fizycznych -

poszkodowanych w wypadkach z tytułu szkód osobowych i majątkowych, od podmiotówo dpowiedzialnych za powyższe i zobowiązanych do naprawienia szkód, w tym głównie Towarzystw Ubezpieczeniowych.


1. Reprezentowanie poszkodowanych obejmuje osoby które:

> zostały poszkodowane nie ze swojej winy w wypadkach komunikacyjnych jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
> utraciły najbliższych w wyniku wypadku komunikacyjnego, w którym zmarły nie był wyłącznie winien i brał udział jako kierowca, pasażer, pieszy, rowerzysta,
> zostały poszkodowane w wypadku w rolnictwie,
zostały poszkodowane w wyniku wypadku przy pracy, za którą odpowiedzialność ponosi pracodawca,
zostały poszkodowane w wyniku poślizgnięcia na śliskiej nawierzchni lub nieprawidłowego stanu chodnika, jezdni lub innego ciągu komunikacyjnego,
zostały poszkodowane w wyniku błędu medycznego,
w wyniku wypadku utraciły lub zniszczyły mienie – uszkodzone zostały pojazdy mechaniczne z ubezpieczenia OC i AC,
zostały poszkodowane w innych okolicznościach faktycznych, za które można przypisać winę podmiotom odpowiedzialnym


2. W zakresie szkód osobowych, polegających na uszkodzeniu ciała,spowodowania rozstroju zdrowia, zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych dla poszkodowanych obejmować będzie poniższe rodzaje roszczeń: 

zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę – na podstawie art. 445 k.c.
rozumianą jako cierpienie fizyczne ( ból i inne dolegliwości) i cierpienie psychiczne ( ujemne uczucia przeżywane w związku z cierpieniami fizycznymi lub następstwami uszkodzenia ciała albo rozstroju zdrowia,
> renta dla poszkodowanego – na podstawie art. 444 & 2 k.c. – przysługująca poszkodowanemu w razie:
  - całkowitej lub częściowej utraty przez niego zdolności do pracy zarobkowej,
  - zwiększenia się jego potrzeb,
  - zmniejszenia się jego widoków powodzenia na przyszłość,
> pokrycie wszelkich kosztów – na podstawie art. 444 & 1 k.c. – wynikłych w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, obejmujące :
 - koszty leczenia,
 - pobytu w szpitalu,
 - konsultacji medycznych,
 - dodatkowej pomocy pielęgniarskiej,
 - koszty lekarstw,
 - koszty specjalnej diety lub specjalnego odżywiania się,
 - koszty nabycia protez i innych materiałów ortopedycznych, wózków inwalidzkich, aparatów słuchowych, itp.,
 - koszty zabiegów rehabilitacyjnych,
 - koszty zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego,
 - koszty związane z dowozem chorego na leczenie i rehabilitację,
 - koszty związane z dojazdem osób bliskich w celu odwiedzin chorego w szpitalu,
 - koszty specjalistycznej opieki domowej nad poszkodowanym,
 - koszty domowej opieki osób trzecich nad poszkodowanym,
 - koszty przygotowania do innego zawodu ( opłaty za kursy, szkolenia, podręczniki i inne pomoce ),
 - koszty adaptacji mieszkania dla potrzeb osoby niepełnosprawnej,
> utracone dochody lub korzyści w całości lub w części, które poszkodowany uzyskałby gdyby nie uległ wypadkowi.


3. W zakresie szkód osobowych, w następstwie których poszkodowany w wypadku poniósł śmierć, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych obejmować będzie poniższe rodzaje roszczeń:

> stosowne odszkodowanie – na podstawie art. 446 & 3 k.c. – należne najbliższym zmarłego, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej,
> zadośćuczynienie za doznana krzywdę – na podstawie art. 446 & 4 k.c. dla zdarzeń od dnia 03.08.2008r. – należne najbliższym zmarłego,
> zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej w związku z naruszeniem dóbr osobistych – na podstawie art. 448 k.c. w zw. z art. 24 k.c. dla zdarzeń do dnia 03.08.2008r. – należne najbliższym zmarłego,
> renta alimentacyjna ( obligatoryjna ) – na podstawie art. 446 & 2 k.c. – należna osobom, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny,
> renta fakultatywna – na podstawie art.. 446 & 2 k.c. – należna osobom, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania,
> zwrot kosztów leczenie i pogrzebu – na podstawie art. 446 & 1 k.c. – należne osobom, które je poniosły w zakresie:
> koszty leczenia – uzasadnione pomiędzy czasem związanym z uszkodzeniem ciała a śmiercią danej osoby z tego powodu – obejmujące jak przy zastosowaniu art. 444 k.c.,
> koszty pogrzebu obejmujące: przewóz zwłok, nabycie trumny lub urny, zakup miejsca na cmentarzu, koszt postawienia nagrobka w granicach kosztów przeciętnych, wydatki na zakup wieńcy, wydatki na poczęstunek biorących w pogrzebie udział osób, utrzymany w rozsądnych granicach, umiarkowany wydatek na zakup odzieży żałobnej, której noszenie podczas uroczystości pogrzebowych jak i po nich jest przyjęte zwyczajowo.


4. W zakresie szkody majątkowej z ubezpieczenia OC, inaczej zwanej rzeczową, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych obejmować będzie roszczenia wynikające z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu mechanicznego, a także roszczenia dodatkowe:

> z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty bagażu, odzieży i innych dóbr materialnych,
> ubytku wartości handlowej pojazdu,
> kosztów holowania pojazdu,
> kosztów parkowania uszkodzonego pojazdu,
> kosztów wynajmu samochodu zastępczego.


5. W zakresie szkody majątkowej z ubezpieczenia dobrowolnego AUTOCASCO, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych obejmować będzie roszczenia wynikające z:

> uszkodzenia pojazdu w związku z ruchem i postojem wskutek:
> nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu,
> działaniami osób trzecich, w tym również włamania,
> uszkodzenia lub utraty pojazdu wskutek następujących zdarzeń losowych:
 - powodzi,
 - zatopienia,
 - uderzenia pioruna,
 - pożaru,
 - wybuchu,
 - opadu atmosferycznego,
 - huraganu,
 - osuwania lub zapadania się ziemi,
 - kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.


6. W zakresie szkód majątkowych z ubezpieczenia OC pojazdów istnieje możliwości wykupu ( cesji ) wierzytelności wynikających z tych szkód i ich dochodzenie w dalszym zakresie we własnym imieniu Spółki przed podmiotami zobowiązanymi do naprawienia szkody.

Poszkodowany musi pamiętać, iż :

1. należne Mu odszkodowanie może być pomniejszone o stopień przyczynienia się do zaistniałej szkody, wynikający z zachowania lub zaniechania samego poszkodowanego jak np. jazda w stanie
nietrzeźwości lub też jazda z kierowcą będącym w stanie po spożyciu alkoholu,

2. należne Mu odszkodowanie podlega – zgodnie z zasadami prawa cywilnego – ograniczeniu czasowemu i może być wytoczone najwcześniej w momencie , w którym roszczenie poszkodowanego stało się wymagalne zgodnie z art. 819&3 k.c., w wypadku ubezpieczenia OC, roszczenie poszkodowanego do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.


Zgodnie z art. 819&3 k.c., w wypadku ubezpieczenia OC, roszczenie poszkodowanego do zakładu ubezpieczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynika z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Możemy wyróżnić generalnie dwa terminy przedawnienia roszczeń:

> termin trzyletni – w sprawach:

 - gdzie sprawca został ukarany mandatem karnym,
 - szkód majątkowych OC/AC,

termin dwudziestoletni – w sprawach szkód wynikłych z przestępstwa tj. ze zbrodni lub występku:
 - można przyjąć termin dwudziestoletni dla wszelkich zdarzeń noszących znamiona przestępstwa, które miały miejsce po dniu 10 sierpnia 1997r.

 


 

 EFECTIV Odszkodowania Sp. z o.o.  |  ul. Kościuszki 29,  50-011 Wrocław  |  NIP: 8943054775  |  KRS: 0000557537